3 New Members for the Board of Career Choices

Careers Wales

Wales

 • Location

  Wales

 • Job type

  Permanent

 • Sector

  Central Government

 • Client

  Careers Wales

Ref: GSe91556

A CCDG Board Member will:

 • Play an active role in delivering the CCDG’s remit and ensuring CCDG will achieve maximum impact. This will include sharing their expertise and lived experience in what works, challenging the status quo and suggesting solutions;
 • Ensure compliance with relevant procurement rules, both in relation to the Welsh Government funding of CCDG (as wholly owned Welsh Government subsidiary and Teckal company) and CCDG expenditure as a contracting authority subject to the procurement rules.
 • Attend Board meetings regularly and prepare thoroughly for those meetings;
 • Be prepared to serve on sub committees;
 • To provide leadership to CCDG management and staff in producing and implementing a new five year Strategic Vision for Careers Wales;
 • Actively provide, and balance, both challenge and support to CCDG management and staff in their work;
 • Represent CCDG at public functions; (if formal interview or statement they would need to liaise with our marketing department first;
 • Promote the profile of CCDG; and
 • Facilitate contact with CCDG’s stakeholders and actively promote equality and diversity with communities and respective stakeholders
 • Understand and subscribe to the commitments of a public role, as defined in Nolan’s Seven Principles of Public Life
   

Person Specification

CCDG is looking for one new board member (Welsh is essential) and two new board members (Welsh is desirable) who have a range of expertise, across a range of economic sectors, professions and social groups.

We would also welcome applications from individuals with skills in one the following areas;

 • Education (Secondary / FE)
   

Essential Criteria

To be considered, you must be able to demonstrate that you have the qualities, skills and experience to meet all the essential criteria for appointment:

 • An ability to constructively challenge  
 • A proven track record in building relationships with a range of stakeholders
 • Knowledge and understanding of learning and work issues at community, local and regional or national levels
 • A commitment to promoting equality and diversity
 • Excellent communication skills, with the ability to clearly and succinctly explain complex issues, while demonstrating respect for the views of others
 • Sound judgement, sensitivity and political awareness

Candidates shortlisted for interview will be required to expand on how they meet the criteria above using examples and evidence.
 

Welsh Language

The Welsh Government acknowledges the importance of developing and growing bilingual capabilities in public appointments in Wales, and welcomes applications from candidates who demonstrate their capability to work in both English and Welsh. The following list of language requirements represents an objective assessment by the recruiting body of the Welsh language skills required to undertake the duties of this particular post.

For applicants to the one member (Welsh essential) role, the ability to speak Welsh is as follows:

Understanding – Can understand routine work-related conversations
Speaking – Can converse in some work-related conversations
Writing – Can prepare routine work-related material with checking
Reading - Can read some routine work-related material with support e.g. dictionary

In addition, all candidates should demonstrate an awareness of the importance of the Welsh language in a bilingual Wales with an appreciation of the Welsh Government's policies and strategies for the language.

CCDG currently provides its services bilingually and will play a clear role in the promotion and integration of support and advice regarding the Welsh language and Welsh language skills in its operations and delivery of advisory services.
 

Bydd Aelod o Fwrdd CCDG yn ymwneud â'r canlynol:

 • Chwarae rôl weithgar wrth gyflawni cylch gwaith CCDG gan sicrhau y bydd CCDG yn gwneud yr argraff orau. Bydd hynny'n cynnwys rhannu eu harbenigedd a’u profiad ynghylch yr hyn sy'n gweithio, herio'r status quo ac awgrymu atebion;
 • Sicrhau cydymffurfedd â rheolau caffael perthnasol, mewn perthynas â chael cyllid gan Lywodraeth Cymru (o ran bod CCDG yn is-gwmni y mae Llywodraeth yn berchen arno, ac yn gwmni Teckal) a gwariant CCDG fel awdurdod contractio sy'n ddarostyngedig i'r rheolau caffael.
 • Mynychu cyfarfodydd y Bwrdd yn rheolaidd a pharatoi'n drylwyr ar gyfer y cyfarfodydd hynny;
 • Bod yn barod i wasanaethu ar is-bwyllgorau;
 • Rhoi arweiniad i reolwyr a staff CCDG o safbwynt llunio a gweithredu Gweledigaeth Strategol newydd am bum mlynedd ar gyfer Gyrfa Cymru;
 • Mynd ati i roi her a chynnig cymorth, a sicrhau bod y naill yn cydbwyso'r llall, i reolwyr a staff CCDG wrth eu gwaith;
 • Cynrychioli CCDG mewn digwyddiadau cyhoeddus; (os byddai’n gyfweliad ffurfiol neu’n ddatganiad byddai angen cysylltu â’n hadran farchnata i ddechrau)
 • Hyrwyddo proffil CCDG; a
 • Hwyluso'r cysylltiad â rhanddeiliaid CCDG a mynd ati i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ar y cyd â chymunedau a rhanddeiliaid perthnasol;
 • Deall a chydymffurfio ag ymrwymiadau rôl gyhoeddus, fel y'i diffinnir yn Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus Nolan.
   

Manyleb y person

Mae CCDG yn chwilio am un aelod newydd o'r bwrdd (Cymraeg yn hanfodol) a dau aelod newydd o’r bwrdd (Cymraeg yn ddymunol) sydd ag amrywiaeth o arbenigedd, ar draws amrediad o sectorau economaidd, proffesiynau a grwpiau cymdeithasol.  

Byddem hefyd yn croesawu ceisiadau gan unigolion â sgiliau yn un o'r meysydd canlynol: Addysg (Uwchradd / AB)
 

Meini Prawf Hanfodol

Er mwyn cael eich ystyried, rhaid ichi allu dangos bod gennych y rhinweddau, y sgiliau a'r profiad i fodloni pob un o'r meini prawf hanfodol ar gyfer penodi:

 • Y gallu i herio mewn ffordd adeiladol  
 • Prawf o lwyddiant blaenorol mewn meithrin cysylltiadau ag amrywiaeth o randdeiliaid
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o faterion sy'n ymwneud â dysgu a gwaith ar lefel gymunedol, lleol, rhanbarthol neu genedlaethol
 • Ymrwymiad i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol, a'r gallu i egluro materion cymhleth mewn modd cryno a chlir, gan ddangos parch at safbwyntiau pobl eraill
 • Barn gadarn, sensitifrwydd ac ymwybyddiaeth wleidyddol

Bydd gofyn i'r ymgeiswyr sy'n cael eu rhoi ar restr fer ymhelaethu ar sut y maent yn bodloni'r meini prawf uchod gan ddefnyddio enghreifftiau a dangos tystiolaeth.
 

Y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu sgiliau dwyieithog mewn penodiadau cyhoeddus yng Nghymru, ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae'r rhestr ganlynol o ofynion iaith yn cynrychioli asesiad gwrthrychol gan y corff recriwtio o'r sgiliau Cymraeg sydd eu hangen i ymgymryd â dyletswyddau'r swydd benodol hon.

Ar gyfer ymgeiswyr i rôl yr un aelod (Cymraeg yn hanfodol), mae’r gallu i siarad Cymraeg fel a ganlyn:

Deall – Gallu deall sgyrsiau arferol sy'n gysylltiedig â gwaith
Siarad – Gallu sgwrsio mewn rhai sgyrsiau sy'n gysylltiedig â gwaith
Ysgrifennu – Gallu paratoi deunydd arferol sy'n gysylltiedig â gwaith a’i wirio
Darllen - Gallu darllen rhywfaint o ddeunydd arferol sy'n gysylltiedig â gwaith gyda chymorth e.e. geiriadur

Mae CCDG yn darparu gwasanaethau dwyieithog a bydd yn chwarae rôl amlwg wrth hyrwyddo ac integreiddio cymorth a chyngor ynghylch y Gymraeg a sgiliau Cymraeg fel rhan o'i weithrediadau ac wrth ddarparu gwasanaethau cynghorol.

To view the job description and person specification, please scroll to the bottom of the page, tick to agree to the privacy policy, then click 'Continue to full details'.

Recruitment Table


Closing date
Monday 17th October, 4pm


Short listing
Tuesday 1st November and Wednesday 2nd November 2022


Final panel
Wednesday 7th December and Thursday 8th December 2022


How to Apply

To make an application please visit the Welsh Government public appointment website here https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-3/brand-2/candidate/jobboard/vacancy/7/adv/  

To apply for this role, click on the CCDG Board Member vacancy and click on ‘Apply’ at the bottom left hand corner. The first time you apply for a post, you will need to complete a registration form for the Welsh Government’s online application system.  You will only need to register once, and you will be able to keep yourself updated on the progress of your application, and any other applications you make, via your registered account.

Once you’ve registered, you’ll be able to access the application form.  To apply you will need to upload a personal statement and CV to the ‘Reasons for applying’ section of the online application form.  

For a confidential discussion, please contact our Senior Consultant at GatenbySanderson:

Sally Lawson-Ritchie
E: sally.lawson-ritchie@gatenbysanderson.com 
T: 07778 197600

 

I wneud cais, ewch i wefan penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru yma https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-2/candidate/jobboard/vacancy/7/adv/.  
I wneud cais am y rôl hon, cliciwch ar swydd Aelod o Fwrdd CCDG, ac yna cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ ar waelod y dudalen ar yr ochr chwith. Y tro gyntaf i chi wneud cais am swydd, bydd angen i chi lenwi ffurflen gofrestru ar gyfer system ceisiadau ar-lein Llywodraeth Cymru.  Dim ond unwaith y bydd angen ichi gofrestru. Bydd modd ichi wedyn wirio cynnydd eich cais, ac unrhyw geisiadau eraill a wnewch, drwy'r cyfrif a gofrestrwyd.

Unwaith i chi gofrestru, byddwch yn gallu mynd at y ffurflen gais.  I wneud cais, bydd angen i chi lanlwytho datganiad personol a CV i'r adran 'Rhesymau dros ymgeisio' o'r ffurflen gais ar-lein.