Programme and Portfolio Manager

Brecon Beacons National Park Authority

Brecon, Wales

 • Location

  Brecon, Wales

 • Job type

  Permanent

 • Sector

  Central Government

 • Salary/Remuneration

  £49,307 - £54,236

 • Job ref

  GSe79387

 • Expiry date

  29 November 2021

 • Client

  Brecon Beacons National Park Authority

Ref: GSe79387

 

 

 

 

 

Do you want to make a vital contribution to a sustainable future for the beautiful Brecon Beacons?  This special place, rich in heritage, imbued with Welsh language and culture, internationally renowned for spectacular landscapes and dark skies is enjoyed and visited by millions every year and is home to over 30,000 people. It is a place bursting with potential.  But it is also a fragile place, where the twin challenges of climate change and biodiversity loss need to be tackled if we are to secure this land for future generations to thrive and find wellbeing.

The interconnected challenges of climate change, biodiversity loss and economic disadvantage have never been more acute and this new senior leadership role will be underpin the Authority’s ability to deliver a demanding and cross-cutting programme of activity to time and to budget, supported by effective corporate services.

With responsibility for developing an organisation-wide approach to programme and project delivery, you will work to support other members of the Senior Leadership Team, providing the systems, process and rigour needed to deliver outcomes across a broad portfolio including climate change, equality and well-being, partnership continuity and development, conservation and volunteering. As a key part of the new corporate leadership team, you will also lead on delivery the core corporate services of IT, finance and HR, making sure that these essential enabling functions, underpin our delivery programme. Working with our new Chief Executive, you will provide strategic leadership, clear organisational vision and long-term direction.

To be successful, you will need a solid track record of programme leadership across a complex and demanding portfolio.  You will be highly collegiate as much of your work will be providing the support others need to succeed, whilst also maintaining a ruthless focus on performance management. An inspirational leader and effective operational manager, you will need to be flexible and adaptable in response to changing needs. Working in partnership with others is also central to our success and so you will need to have outstanding relationship management skills, and an ability to spot new ways of working to maximise the value we get from our limited resources.  Politically astute, you will also need to be able to provide assurance on delivery at the highest levels.

If you understand why the Brecon Beacons National Park is so special and want to help us ensure that it is used and cared for in ways that will maintain it for future generations, please do get in touch.

Applications are welcomed and accommodated for in either Welsh or English. We would be grateful if you could state in your application if you wish to conduct your interview and assessment in Welsh or English. An application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

To find out more, please contact Jude Watters (jude.watters@gatenbysanderson.com) or Julie Myers (julie.myers@gatenbysanderson.com) at our recruitment advisors, GatenbySanderson, for an informal discussion.

Ydych chi eisiau gwneud cyfraniad gwirioneddol at ddyfodol cynaliadwy i harddwch Bannau Brycheiniog?  Mae’r lle arbennig hwn, yn gyforiog o dreftadaeth, gyda iaith a diwylliant Cymru ym mhobman, yn fyd-enwog am ei dirweddau a'i awyr dywyll ysblennydd, yn denu miliynau i'w fwynhau bob blwyddyn ac yn gartref i fwy na 30,000 o bobl. Mae’n lle sy’n llawn addewid.  Ond mae hefyd yn lle bregus, lle mae’n rhaid wynebu’r ddwy broblem o newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth os ydym i allu cadw'r tir fel bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu ffynnu a chanfod llesiant.

Nid yw’r heriau rhyng-gysylltiol o newid hinsawdd, colli bioamrywiaeth ac anfantais economaidd erioed wedi bod mor enbyd a bydd yr uwch swydd arweinyddiaeth newydd yn sail i allu'r Awdurdod i ddarparu rhaglen draws dorrol o weithgaredd sy'n gofyn am lawer o amser ac o gyllideb, yn cael ei gefnogi gan wasanaethau corfforaethol effeithiol.

Gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu dull o ddarparu'r rhaglenni a phrosiectau ar draws y sefydliad, byddwch yn gweithio i gefnogi aelodau eraill o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, yn darparu’r systemau, y prosesau a’r cadernid sydd eu hangen i ddarparu canlyniadau ar draws portffolio eang gan gynnwys newid hinsawdd, cydraddoldeb a lleisiant, datblygu a pharhad partneriaeth, cadwraeth a gwirfoddoli. Fel rhan allweddol o’r tîm arweinyddiaeth corfforaethol newydd, byddwch hefyd yn arwain ar ddatblygu gwasanaethau corfforaethol craidd o Dechnoleg Gwybodaeth, cyllid ac Adnoddau Dynol, gan sicrhau fod y gweithgareddau galluogi hanfodol hyn yn sail i’n rhaglen darparu. Gan weithio gyda'n Prif Weithredwr newydd, byddwch yn dangos arweinyddiaeth strategol, gweledigaeth sefydliadol glir a chyfeiriad yn y tymor hir.

I fod yn llwyddiannus, byddwch angen profiad amlwg o arwain rhaglenni ar draws portffolio cymhleth ac sy’n gofyn llawer.  Byddwch yn gallu cydweithio a chydweithredu gan y bydd llawer o’ch gwaith yn golygu darparu cefnogaeth er mwyn i eraill lwyddo, tra hefyd yn cadw llygad barcud ar reoli perfformiad. Yn arweinydd ysbrydoledig ac yn rheolwr gweithredol, effeithiol, bydd yn rhaid i chi fod yn hyblyg ac yn gallu addasu wrth ymateb i anghenion sy’n newid. Mae gweithio mewn partneriaeth gydag eraill hefyd yn ganolog i'n llwyddiant ac felly, byddwch angen sgiliau rheoli perthynasau rhagorol ac yn gallu canfod ffyrdd newydd o weithio er mwyn i ni cael y gwerth mwyaf o’n hadnoddau cyfyngedig.  Yn graff yn wleidyddol, dylech hefyd fod yn gallu sicrhau ynghylch darparu ar y lefelau uchaf.

Os ydych chi’n deall pam fod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn lle mor arbennig ac eisiau ein helpu ni i wneud yn siŵr ei fod yn cael ei ddefnyddio ac yn derbyn gofal mewn ffyrdd a fydd yn ei gynnal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, cofiwch gysylltu â ni.

Croesawir ac ystyrir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn nodi ar eich cais a fyddai’n well gennych chi gael eich cyfweld yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau wedi’u cyflwyno yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg.

I ganfod rhagor, cysylltwch â Jude Watters (jude.watters@gatenbysanderson.com) neu Julie Myers (julie.myers@gatenbysanderson.com) neu ein hymgynghorwyr recriwtio, GatenbySanderson, i gael trafodaeth anffurfiol.

 

 

Recruitment Timetable


Closing date
Midday 29th November 2021


Short listing
w/c 8th December 2021


Final panel
w/c 13th December 2021


How to Apply

 

To apply for this post, you will need to submit the following documentation by no later than midday Monday 29th November 2021

 • A CV (no longer than two pages) setting out your career history, with key responsibilities and achievements
 • A statement of suitability (no longer than two pages) explaining how your personal skills, qualities and experience provide evidence of your suitability for the role, with reference to the essential criteria set out in the person specification
 • A completed Equal Opportunities Monitoring form, this form will appear online once you have submitted your application. All monitoring data will be treated in the strictest confidence and will not affect your application in any way.

I ymgeisio am y swydd hon, mae’n rhaid i chi gyflwyno’r dogfennau canlynol ddim hwyrach na 29 Tachwedd 2021

 • CV (ddim hwy na dwy dudalen) yn dangos hanes eich gyrfa gyda'r cyfrifoldebau a'r llwyddiannau allweddol
 • Datganiad o addasrwydd (ddim hwy na dwy dudalen) yn egluro sut y mae eich sgiliau, eich rhinweddau a’ch profiad personol yn dystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, gan gyfeirio at y meini prawf hanfodol yn y fanyleb person.
 • Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal wedi’i chwblhau, bydd y ffurflen hon ar gael ar lein unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich cais. Bydd pob data monitro’n cael ei drin yn hollol gyfrinachol ac ni fydd yn effeithio ar eich cais mewn unrhyw ffordd.