Director of Planning and Place

Brecon Beacons National Park Authority

Brecon, Wales

 • Location

  Brecon, Wales

 • Job type

  Permanent

 • Sector

  Central Government

 • Salary/Remuneration

  £64,479 - £70,924

 • Job ref

  GSe79384

 • Expiry date

  05 November 2021

 • Client

  Brecon Beacons National Park Authority

Ref: GSe79384

 

 

 

 

 

Brecon Beacons National Park Authority - Director of Planning and Place

Do you want to make a vital contribution to a sustainable future for the beautiful Brecon Beacons?  This special place, rich in heritage, imbued with Welsh language and culture, internationally renowned for spectacular landscapes and dark skies is enjoyed and visited by millions every year and is home to over 30,000 people. It is a place bursting with potential.  But it is also a fragile place, where the twin challenges of climate change and biodiversity loss need to be tackled if we are to secure this land for future generations to thrive and find wellbeing.

Alongside our role to protect the natural beauty of the Park, we also have a responsibility to help visitors enjoy and understand it and to foster the wellbeing of local people. Making sure we deliver positive outcomes across all of these, whilst minimising negative impact, requires difficult choices. This new senior leadership role will be central to making sure the Authority gets that balance right: making sure we meet the needs of our local community and our visitors through the provision of effective decision-making, excellent and sustainable facilities and insight and education.  

With responsibility for delivering outcomes across a broad portfolio including planning, enabling sustainable thriving communities, heritage and culture, sustainable tourism, outdoor recreation, and property management and development, you will be a key part of the new corporate leadership team. Working with our new Chief Executive, you will provide strategic leadership, clear organisational vision and long-term direction. With your dedicated and committed team, you will deliver impactful outcomes, protecting and enhancing the special qualities and environment of the park whilst enabling the well-being of current and future generations.

To be successful, you will need a solid track record of leadership in any number of place-related fields such as economic development, local authority, land or visitor attraction management or tourism. What matters as much as your background is what you will bring. You will need to be an inspirational leader able to deliver long-term strategic outcomes through robust programme planning and effective operational management, flexible and adaptable in response to changing needs. Working in partnership with others is also central to our success and so you will need to have outstanding relationship management skills, with a degree of commercial and entrepreneurial spirit to make sure we explore new ways to support our activities.  Politically astute, you should also be able to navigate complex policy areas and have a strong belief in the value of local democracy and accountability.

If you understand why the Brecon Beacons National Park is so special and want to help us ensure that it is used and cared for in ways that will maintain it for future generations, please do get in touch.

Applications are welcomed and accommodated for in either Welsh or English. We would be grateful if you could state in your application if you wish to conduct your interview and assessment in Welsh or English. An application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

To find out more, please contact Jude Watters (jude.watters@gatenbysanderson.com) or Julie Myers (julie.myers@gatenbysanderson.com) at our recruitment advisors, GatenbySanderson, for an informal discussion.

The closing date for applications is midday Friday 5 November 2021

 

 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - Cyfarwyddwr Cynllunio a Lle

Ydych chi eisiau gwneud cyfraniad gwirioneddol i ddyfodol cynaliadwy i harddwch Bannau Brycheiniog?  Mae’r lle arbennig hwn, yn gyforiog o dreftadaeth, gydag iaith a diwylliant Cymru ym mhobman, yn fyd-enwog am ei dirweddau a'i awyr dywyll ysblennydd, yn denu miliynau i'w fwynhau bob blwyddyn ac yn gartref i fwy na 30,000 o bobl. Mae’n lle sy’n llawn addewid.  Ond mae hefyd yn lle bregus, lle mae’n rhaid wynebu’r ddwy broblem o newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth os ydym i allu cadw'r tir er mwyn i'r cenedlaethau i ddod allu ffynnu a chanfod llesiant.

Yn ogystal â’n swyddogaeth o warchod harddwch naturiol y Parc, mae gennym gyfrifoldeb hefyd i helpu ymwelwyr i’w fwynha ac i’w ddeall ac i feithrin llesiant y bobl leol.   Mae gwneud yn siŵr y byddwn yn cael canlyniadau positif ar gyfer pob un, gan leihau'r effeithiau negyddol, yn golygu cymryd penderfyniadau anodd.  Bydd yr uwch swydd arweinyddol hon yn ganolog i wneud yn siŵr y bydd yr Awdurdod yn cael y cydbwysedd yn iawn: gwneud yn siŵr ein bod yn cyfarfod ag anghenion ein cymunedau lleol a’n hymwelwyr trwy sicrhau fod penderfyniadau’n cael eu cymryd yn effeithiol, darparu adnoddau ardderchog a chynaliadwy a thrwy dreiddgarwch ac addysg.   

Gyda chyfrifoldeb am sicrhau canlyniadau mewn portffolio eang, sy’n cynnwys cynllunio, galluogi cymunedau ffyniannus a chynaliadwy, treftadaeth a diwylliant, twristiaeth gynaliadwy, hamddena awyr agored a rheoli a datblygu eiddo, byddwch yn rhan allweddol o'r tîm arweinyddiaeth corfforaethol.  Gan weithio gyda'n Prif Weithredwr newydd, byddwch yn dangos arweinyddiaeth strategol, gweledigaeth sefydliadol glir a chyfeiriad yn y tymor hir. Gyda’ch tîm ymroddedig a phwrpasol, byddwch yn cael canlyniadau gwirioneddol, gan warchod a gwella nodweddion arbennig ac amgylchedd y parc tra’n galluogi llesiant y genhedlaeth hon a’r rhai i ddod.

I lwyddo, byddwch angen profiad clir o arweinyddiaeth mewn unrhyw un o nifer o feysydd cysylltiedig, megis datblygu economaidd, awdurdod lleol, rheoli tir neu atyniad ymwelwyr neu dwristiaeth.  Mae beth sydd gennych i'w gynnig mor bwysig â'ch cefndir.  Bydd gofyn i chi fod yn arweinydd ysbrydoledig sy’n gallu cyflawni newidiadau strategol hir dymor trwy gynllunio rhaglenni cadarn a rheoli gweithredoedd yn effeithiol ac yn hyblyg wrth ymateb i anghenion cyfnewidiol. Mae gweithio mewn partneriaeth hefyd yn ganolog i'n llwyddiant a bydd yn rhaid i chi fod â sgiliau rheoli perthynasau ardderchog, gydag arlliw o ysbryd masnachol ac entrepreneuriadd i wneud yn siŵr y byddwn yn ystyried ffyrdd newydd o gefnogi ein gweithgareddau.  Yn wleidyddol graff, dylech allu treiddio trwy feysydd cymhleth o bolisïau a bod yn credu'n gryf yng ngwerth democratiaeth ac atebolrwydd lleol.

Os ydych chi’n deall pam fod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn lle mor arbennig ac eisiau ein helpu ni i wneud yn siŵr ei fod yn cael ei ddefnyddio ac yn derbyn gofal mewn ffyrdd a fydd yn ei gynnal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, cofiwch gysylltu â ni.

Croesawir ac ystyrir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn nodi ar eich cais a fyddai’n well gennych chi gael eich cyfweld yn Gymraeg neu Saesneg, Ni fydd ceisiadau wedi’u cyflwyno yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg.

I ganfod rhagor, cysylltwch ag Jude Watters (jude.watters@gatenbysanderson.com)  neu Julie Myers (julie.myers@gatenbysanderson.com) yn ein hymgynghorwyr recriwtio, GatenbySanderson, am drafodaeth anffurfiol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd dydd Gwener 5 Tachwedd 2021.

 

 

Recruitment Timetable


Closing date
Friday 5th November 2021


Long listing
w/c 8th November 2021


Preliminary interviews
15th – 22nd November 2021


Short listing
w/c 29th November 2021


Assessment
6th -13th December 2021


Final panel
w/c 20th December 2021


How to Apply

 

 • Please submit your CV along with a Supporting Statement addressing the person specification criteria, evidencing how you meet the criteria.
 • Detail any employment or education gaps.
 • Be ready to provide the names, positions, organisations and contact details for two referees; one should be your current or most recent employer. Referees will be contacted for those proceeding to final stages. We will always gain your permission before we contact referees.
 • Let us know any difficulty you may have with the indicative timetable.
 • Check that your contact details are correct before you submit.

Once you have submitted your application, you will receive an automated email confirmation. If you do not receive, please email contactus@gatenbysanderson.com