Board Member / Aelod o'r Bwrdd

Natural Resources Wales (NRW) / Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)

Wales / Cymru

 • Location

  Wales / Cymru

 • Job type

  Permanent

 • Sector

  Central Government

 • Job ref

  GSe73434

 • Expiry date

  06 June 2021

 • Client

  Natural Resources Wales (NRW) / Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)

Ref: GSe73434

 

 

 

 

 

Board Member: Background in environment, landscape or land management

Natural Resources Wales (NRW) is the first organisation in the world to bring together many of the tools needed to pursue and apply the sustainable management of natural resources in relation to Wales. It is Wales’ largest Welsh Government Sponsored Body, established on 1 April 2013.

Alongside a wide range of operational and regulatory responsibilities, it is the principal adviser to Welsh Government about natural resources. The Board provides leadership and sets the organisation’s strategic direction and objectives. The Board also promotes high standards by upholding the principles of regularity, propriety and value for money. It ensures NRW’s activities are conducted efficiently and effectively, monitoring NRW’s performance to ensure it fully meets its statutory duties, aims, objectives and performance targets.

The Welsh Government is now seeking to appoint three new Board members to commence terms on 1 September 2021.

For this role, we are looking for a candidate with experience in environment, landscape or land management.

You will need to demonstrate the following skills and behaviours:

 • Respect for and understanding of the principles of accountability and good governance
 • Judgement in complex decision-making
 • Ability to interpret and challenge financial reports and wider performance issues
 • A focus on our future generations
 • A demonstrable commitment to equality, diversity and inclusion.

You must also:

 • Bring experience in environment, landscape or land management
 • Have either a public profile or communications experience.

Welsh language skills are desirable but not essential for this role.

Becoming a member of the Board of NRW offers you the chance to work with, and on behalf of, people who are passionate about the natural resources of Wales. You will be joining an organisation with a commitment to continuous improvement and to being a high performing organisation so that it can fulfil its ambitious purpose.

If appointed, you will be required to attend six Board meetings a year and will also be expected to be a member of statutory sub-committees which meet 4-6 times a year. This role has a time commitment of 36 days per year and will be offered as an initial appointment of two, three or four years. The role attracts remuneration of £350 per day plus reasonable expenses.

 

Aelod o'r Bwrdd: Cefndir mewn rheoli’r amgylchedd, y dirwedd neu’r tir 

Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yw'r sefydliad cyntaf yn y byd i ddwyn ynghyd lawer o'r arfau sydd eu hangen i fynd ar drywydd rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a chymhwyso’r dulliau hynny mewn perthynas â Chymru. Hwn yw’r corff mwyaf yng Nghymru a noddir gan Lywodraeth Cymru, a sefydlwyd ar 1 Ebrill 2013.

Ochr yn ochr ag ystod eang o gyfrifoldebau gweithredol a rheoleiddiol, dyma’r prif gorff sy’n cynghori Llywodraeth Cymru ar adnoddau naturiol. Mae'r Bwrdd yn rhoi arweiniad ac yn pennu cyfeiriad ac amcanion strategol y sefydliad. Mae'r Bwrdd hefyd yn hyrwyddo safonau uchel drwy gynnal egwyddorion rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian. Mae'n sicrhau bod gweithgareddau CNC yn cael eu cynnal yn effeithlon ac yn effeithiol, gan fonitro perfformiad CNC er mwyn sicrhau ei fod yn cyflawni ei ddyletswyddau, ei nodau, ei amcanion a'i dargedau perfformiad statudol yn llawn.

Mae Llywodraeth Cymru bellach am benodi tri aelod newydd o'r Bwrdd i ddechrau ar 1 Medi 2021.

Ar gyfer y swydd hon, rydym yn chwilio am ymgeisydd sydd â phrofiad o reoli'r amgylchedd, y dirwedd neu'r tir.

Bydd angen i chi ddangos y sgiliau a'r ymddygiadau canlynol:

 • Parchu a deall egwyddorion atebolrwydd a llywodraethu da
 • Crebwyll wrth wneud penderfyniadau cymhleth
 • Y gallu i ddehongli a herio adroddiadau ariannol a materion perfformiad ehangach
 • Ffocws ar genedlaethau'r dyfodol
 • Ymrwymiad amlwg i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Rhaid bod gennych hefyd:

 • Brofiad o reoli'r amgylchedd, y dirwedd neu'r tir
 • Proffil cyhoeddus neu brofiad cyfathrebu.

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ond nid ydynt yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae dod yn aelod o Fwrdd CNC yn cynnig cyfle i chi weithio gyda, ac ar ran, pobl sy'n frwd dros reoli adnoddau naturiol Cymru. Byddwch yn ymuno â sefydliad sydd ag ymrwymiad i welliant parhaus ac i fod yn sefydliad sy'n perfformio'n dda fel y gall gyflawni ei ddiben uchelgeisiol.

Os cewch eich penodi, bydd gofyn i chi fynychu chwe chyfarfod Bwrdd y flwyddyn a bydd disgwyl i chi hefyd fod yn aelod o is-bwyllgorau statudol sy'n cyfarfod 4-6 gwaith y flwyddyn. Mae gan y swydd hon ymrwymiad amser o 36 diwrnod y flwyddyn a chaiff ei chynnig fel penodiad cychwynnol o ddwy, tair neu bedair blynedd. Bydd tâl o £350 y dydd ynghyd â threuliau rhesymol.

 

How to apply

 

If you would like to know more about this opportunity, please download the candidate pack. For a confidential discussion, available in either Welsh or English, please contact us on NRW@gatenbysanderson.com, specifying your language preference.

Applications need to be made via the Welsh Government Public Appointments website, please click the link below to be taken directly to the site which contains full details on how to apply.

Apply

Applications must be received by 16:00 on 30 April 2021.

The Welsh Government believes public bodies should have board members who reflect Welsh society - people from all walks of life - to help them understand people's needs and make better decisions. This is why the Welsh Government is encouraging a wide and diverse range of individuals to apply for appointments to public bodies. Applications are particularly welcome from all under-represented groups including women, people under 30 years of age, people from ethnic minority communities, disabled people and the LGBT+ community.

Indicative timetable

Information events        

10-11am Monday 12 April 2021

10-11am Tuesday 13 April 2021

6-7pm Thursday 15 April 2021

10.30-11.30am Wednesday 21 April 2021

10.30-11.30am Tuesday 27 April 2021

Closing date 4pm Friday 30 April 2021
Shortlisting* May 2021
Panel interviews* Weeks commencing 21 and 28 June 2021

 

To book a place at the information events for prospective candidates please contact NRW's Board Secretariat

 

Sut i wneud cais

Os hoffech wybod mwy am y cyfle hwn, lawrlwythwch y pecyn ymgeiswyr. I gael trafodaeth gyfrinachol, yn Gymraeg neu yn Saesneg, cysylltwch â ni ar NRW@gatenbysanderson.com, gan nodi eich dewis iaith.

Mae angen gwneud ceisiadau drwy wefan Penodiadau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru, cliciwch y ddolen isod i fynd yn uniongyrchol i'r safle sy'n cynnwys manylion llawn am sut i wneud cais.

Gwneud cais

Rhaid i geisiadau ddod i law erbyn 16:00 ar 30 Ebrill 2021.

Mae Llywodraeth Cymru o'r farn y dylai fod gan gyrff cyhoeddus aelodau bwrdd sy'n adlewyrchu cymdeithas Cymru - pobl o bob cefndir - i'w helpu i ddeall anghenion pobl a gwneud penderfyniadau gwell. Dyna pam mae Llywodraeth Cymru yn annog ystod eang ac amrywiol o unigolion i wneud cais am benodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ceisiadau'n arbennig gan bob grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol gan gynnwys menywod, pobl o dan 30 oed, pobl o gymunedau lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl a'r gymuned LGBT+.

Amserlen dangosol

Digwyddiadau gwybodaeth        

10-11am Dydd Llun 12 Ebrill 2021

10-11am Dydd Mawrth 13 Ebrill 2021

6-7pm Dydd Iau 15 Ebrill 2021

10.30-11.30am Dydd Mercher 21 Ebrill 2021

10.30-11.30am Dydd Mawrth 27 Ebrill 2021

Dyddiad cau 4pm Dydd Gwener 30 Ebrill 2021
Rhestr fer* Mai 2021
Cyfweliadau Panel* Yr wythnosau sy’n dechrau 21 a 28 Mehefin 2021

 

I archebu lle yn y digwyddiadau gwybodaeth ar gyfer darpar ymgeiswyr, cysylltwch ag Ysgrifenyddiaeth Bwrdd CNC

 

Documents

 1. Candidate Information Pack - Board Member - FINAL Eng Updated PDF 2.pdf
 2. Candidate Information Pack - Board Member - FINAL Cym Updated PDF 2.pdf