Head of Landscapes & Nature Recovery

Brecon Beacons National Park Authority

Brecon, Wales

 • Location

  Brecon, Wales

 • Job type

  Permanent

 • Sector

  Central Government

 • Salary/Remuneration

  £42,821 - £46,845

 • Job ref

  GSe70630

 • Expiry date

  12 April 2021

 • Client

  Brecon Beacons National Park Authority

Ref: GSe70630

Can you help us to realise our vision for the Brecon Beacons to be ‘a rich and resilient landscape which helps communities to live prosperously and sustainably now and in the future’? The interconnected challenges of climate change, biodiversity loss and economic disadvantage have never been more acute and this role will be integral to the Authority achieving the desired step change in both culture and approach to landscape restoration, biodiversity recovery, recreation infrastructure and climate change actions.

You will be a key part of the new corporate leadership team, charged with transforming the organisation to enable it to deliver more impactful outcomes to protect and enhance the special qualities and environment of the National Park, for the wellbeing of current and future generations.

Alongside an appreciation of the unique culture and heritage of Wales, you will bring substantial direct experience of landscape development and management and upland environmental issues, together with excellent knowledge of the Welsh policy context in relation to the sustainable management of natural resources.  You will be able to balance strategic leadership and direction with effective operational management and you will have outstanding relationship management skills.  You will be able to lead and inspire a team and to foster joint working across boundaries.  You will be politically astute, able to navigate complex policy areas and have a strong belief in the value of local democracy and accountability.

If you understand why the Brecon Beacons National Park is so special and want to help us ensure that it is used and cared for in ways that will maintain it for future generations, please do get in touch.

Applications are welcomed and accommodated for in either Welsh or English. We would be grateful if you could state in your application if you wish to conduct your interview and assessment in Welsh or English. An application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

To find out more, please contact Eleanor Lawrence (07590 355825), Julie Myers (07595 779915) or Heather Greatrex (07538 979416) at our recruitment advisors, GatenbySanderson, for an informal discussion.

 

The closing date for applications is 10:00 on Monday 29 March 2021

 

 

Allwch chi ein helpu ni i wireddu ein gweledigaeth y bydd Bannau Brycheiniog yn ‘dirwedd gyfoethog a gwydn sy’n helpu cymunedau i fyw yn ffyniannus ac yn gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol? Mae’r heriau sy’n codi o newid hinsawdd, colli bioamrywiaeth ac anfantais economaidd erioed yn fwy difrifol nag erioed o’r blaen a bydd y swydd hon yn hanfodol i wireddu dyhead yr Awdurdod o sicrhau'r newid sylweddol y mae'n ei ddymuno mewn diwylliant a'i ddull o reoli ei waith o adfer y tirwedd, adennill bioamrywiaeth, ail greu’r seilwaith a newid hinsawdd.

Byddwch yn rhan allweddol o dîm arweinyddol corfforaethol newydd, gyda'r dasg o drawsnewid y sefydliad i'w alluogi i gyflawni mwy o'r hyn sy'n cyfrif i warchod a gwella nodweddion ac amgylchedd arbennig y Parc Cenedlaethol, er lleisiant y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol.

Yn ogystal â gwerthfawrogi diwylliant a threftadaeth unigryw Cymru, bydd gennych brofiad sylweddol, uniongyrchol o ddatblygu a rheoli tirweddau ac o broblemau amgylcheddol yr ucheldir, yn ogystal â gwybodaeth ragorol o gyd-destun polisi Cymru ynghylch rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.   Byddwch yn gallu cydbwyso arweiniad a chyfeiriad strategol gyda rheoli gwaith yn effeithiol a bydd gennych sgiliau rheoli perthynasau ardderchog.   Byddwch yn gallu arwain ac ysbrydoli tîm a meithrin perthynasau gwaith ar draws ffiniau.   Byddwch yn wleidyddol graff, yn gallu deall meysydd polisi cymhleth ac yn credu'n gryf yng ngwerth democratiaeth ac atebolrwydd lleol.  

Os ydych chi’n deall pam fod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn lle mor arbennig ac eisiau ein helpu ni i wneud yn siŵr ei fod yn cael ei ddefnyddio ac yn derbyn gofal mewn ffyrdd a fydd yn ei gynnal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

Croesawir ac ystyrir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg.  Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn nodi ar eich cais a fyddai’n well gennych gael eich cyfweld yn Gymraeg neu Saesneg,  Ni fydd ceisiadau wedi’u cyflwyno yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg.

I ganfod rhagor, cysylltwch ag Eleanor Lawrence (07590 355825), Julie Myers (07595 779915) neu Heather Greatrex (07538 979416), yn ein hymgynghorwyr recriwtio, GatenbySanderson, am drafodaeth anffurfiol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10:00 dydd Llun 29 Mawrth 2021

 

 

Recruitment Timetable


Closing date
Monday 29 March 2021 at 10:00


Short listing
w/c 5 April 2021


Final panel
w/c 26 April 2021


How to Apply

To apply for the relevant post, you will need to submit the following documentation by no later than 17:00 on Friday 19 March 2021:

 • A comprehensive CV setting out your career history, with key responsibilities and achievements
 • A statement of suitability (no longer than two pages) explaining how your personal skills, qualities and experience provide evidence of your suitability for the role, making sure you relate this to the essential criteria set out in the person specification
 • A completed Equal Opportunities Monitoring form, this form will appear online once you have submitted your application. All monitoring data will be treated in the strictest confidence and will not affect your application in any way.

Please note the above highlighted documents are mandatory.

 • Candidates with a disability who meet the essential selection criteria in the person specification are guaranteed an interview. Selection will be on merit. If you wish to claim a guaranteed interview under the Disability Confident scheme, you should complete the relevant form during the application process. It is not necessary to state the nature of your disability.

In addition, please ensure that you provide the following information:

 • Your latest remuneration including any benefits and notice period
 • Daytime, evening and/or mobile telephone numbers as well as your personal email address
 • Confirmation of your availability for meetings on key dates as outlined below
 • Contact details for two referees. Referees should be people who can comment authoritatively on you as a person and as an employee and must include your current or most recent employer or his/her authorised representative.

Confidential references are taken up on candidates shortlisted for formal interviews. However, we will refer to you for confirmation that referees may be approached before any contact is made with them.

Applications are welcomed and accommodated for in either Welsh or English. We would be grateful if you could state in your application if you wish to conduct your interview and assessment in Welsh or English.

Should you be successful through to the interview stage and wish to conduct your interview through the medium of Welsh we will provide a simultaneous translation service for the benefit of non-Welsh speaking members of the panel.
An application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English. If you wish to apply in Welsh, please email your CV and supporting statement to ivy.rowe@gatenbysanderson.com making clear which role you are applying for. 

The closing date for applications is 17:00 on Friday 19th March 2021.
If you do not receive a notification of your application, please contact ivy.rowe@gatenbysanderson.com

For a confidential discussion to inform your application, please contact our recruitment advisers at GatenbySanderson:

 • Eleanor Lawrence (eleanor.lawrence@gatenbysanderson.com or 07590355825)
 • Julie Myers, (Julie.myers@gatenbysanderson.com or 07595 779915) or
 • Heather Greatrex, (heather.greatrex@gatenbysanderson.com or 07538979416).

 

I ymgeisio am y swydd hon, mae’n rhaid i chi gyflwyno’r dogfennau canlynol ddim hwyrach na 17:00 ddydd Gwener 19 Mawrth
2021:

 • CV (ddim mwy na dwy dudalen) yn dangos hanes eich gyrfa gyda'r cyfrifoldebau a'r llwyddiannau allweddol
 • Datganiad o addasrwydd (ddim mwy na dwy dudalen) yn egluro sut y mae eich sgiliau, rhinweddau a’ch profiad personol yn dystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, gan gyfeirio at y meini prawf hanfodol yn y manyleb person.
 • Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal wedi’i chwblhau, bydd y ffurflen hon ar gael ar lein unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich cais. Bydd pob data monitro’n cael ei drin yn hollol gyfrinachol ac ni fydd yn effeithio ar eich cais mewn unrhyw ffordd.

Cofiwch fod y dogfennau sydd wedi’u hamlygu uchod yn fandadol.

 • Bydd ymgeiswyr gydag anabledd sy’n cyfarfod â’r meini prawf hanfodol ar gyfer dewis ar y fanyleb person yn sicr o gael cyfweliad. Dewisir yn ôl haeddiant. Os ydych chi eisiau hawlio sicrwydd o gyfweliad o dan y cynllun Hyderus o ran Anabledd, dylech gwblhau’r ffurflen berthnasol yn ystod y broses ymgeisio. Does dim rhaid i chi ddatgan natur eich anabledd.

Hefyd, cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn darparu’r wybodaeth ganlynol:

 • Eich cyflog diweddaraf gan gynnwys unrhyw fuddion a’r cyfnod rhybudd
 • Rhifau ffôn yn ystod y dydd, gyda’r nos a symudol a hefyd eich cyfeiriad ebost personol
 • Cadarnhad y byddwch ar gael ar gyfer cyfarfodydd ar y dyddiadau allweddol a amlinellir isod
 • Manylion cyswllt dau ganolwr: Dylai canolwyr fod yn bobl sy’n gallu sôn ag awdurdod amdanoch chi fel person ac fel cyflogai ac mae’n rhaid cynnwys eich cyflogwr presennol neu ddiweddaraf neu ei g/chynrychiolydd a awdurdodwyd. Byddwn yn gofyn am eirda cyfrinachol ar gyfer ymgeisydd sydd wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliadau ffurfiol. Fodd bynnag, byddwn yn gofyn i chi gadarnhau ymlaen llaw bryd hynny y gellir cysylltu â'ch canolwyr.

Croesawir ac ystyrir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn nodi ar eich cais a fyddai’n well gennych chi gael eich cyfweld yn Gymraeg neu Saesneg, Os byddwch yn llwyddo i gael cyfweliad ac os byddwch yn dymuno
cael eich cyfweld yn Gymraeg, byddwn yn darparu cyfieithu ar y pryd er budd yr aelodau o'r panel nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg.

Ni fydd ceisiadau wedi’u cyflwyno yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg. Os ydych chi am wneud cais yn Gymraeg, e-bostiwch eich CV a’ch datganiad ategol i ivy.rowe@gatenbysanderson.com gan egluro pa rol rydych chi’n ymgeisio amdani.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17:00 Dydd Gwener 19th Mawrth 2021.

Os na fyddwch yn derbyn cydnabyddiaeth o’ch cais, cysylltwch â ivy.rowe@gatenbysanderson.com

I gael trafodaeth gyfrinachol cyn ymgeisio, cysylltwch â’n hymgynghorwyr recriwtio yn GatenbySanderson:

 • Eleanor Lawrence (eleanor.lawrence@gatenbysanderson.com neu 07590355825)
 • Julie Myers, (Julie.myers@gatenbysanderson.com neu 07595 779915) neu
 • Heather Greatrex, (heather.greatrex@gatenbysanderson.com neu 07538979416).