Chief Executive

Brecon Beacons National Park Authority

Brecon, Wales

 • Location

  Brecon, Wales

 • Job type

  Permanent

 • Sector

  Central Government

 • Salary/Remuneration

  £75,858 - £83,440 per annum with starting pay dependent on your qualifications and experience

 • Job ref

  GSe69443

 • Expiry date

  26 February 2021

 • Client

  Brecon Beacons National Park Authority

Ref: GSe69443

 

 

 

 

 

#BeTheChangeBrecon Beacons

The Brecon Beacons are a special place – for people and for nature, and we are looking for a special person to lead the Authority and make sure our National Park remains that special place for future generations.

Helping us respond to the interconnected challenges of climate change, biodiversity loss and economic disadvantage, our next Chief Executive will need to be a passionate leader who is dynamic and innovative, resilient and self aware, and capable of driving the Authority forward so that it becomes the best that it can be.

As part of our ambitious journey, a key early task for the successful candidate will be to build a new Leadership Team and, together, you will be key to shaping the Authority’s future.

With a ‘can do’ attitude and an appreciation of the unique culture and heritage of Wales, the successful candidate will bring substantial senior management experience and a commendable track record of organisational delivery in a rapidly changing environment. Central to success will be an ability to develop relationships founded on trust and understanding, instilling confidence through unquestionable integrity. Brilliant communication skills are essential.

This is an important and demanding role but it represents a unique and unrivalled opportunity to lead an organisation which is at the heart of its community and provides a home, a source of income, and a place to enjoy for thousands of people.

If you understand why the Brecon Beacons are such a special place, and want to be the change, helping us make sure that it is used and cared for in ways that will maintain it for future generations, we want to hear from you.

To find out more, please contact Eleanor Lawrence (07590 355825), Julie Myers (07595 779915) or Heather Greatrex (07538 979416) at our recruitment advisors, GatenbySanderson, for an informal discussion.

The closing date for applications is 17:00 on Friday 12 February 2021

 

#ByddNewidBannauBrycheiniog

Mae Bannau Brycheiniog yn lle arbennig – i bobl ac i natur, ac rydyn ni’n chwilio am berson arbennig i arwain yr Awdurdod ac i wneud yn siŵr y bydd ein Parc Cenedlaethol yn dal yn lle arbennig ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.  

Wrth ein helpu i ymateb i heriau cysylltiol newid hinsawdd, colli bioamrywiaeth ac anfantais economaidd, bydd yn rhaid i’n Prif Weithredwr nesaf fod yn arweinydd angerddol sy'n ddeinamig ac yn arloesol, yn wydn ac yn hunan ymwybodol, ac yn gallu gyrru’r Awdurdod yn ei flaen i fod y gorau y gall fod.  

Fel rhan o’n taith uchelgeisiol, tasg allweddol gynnar i'r ymgeisydd llwyddiannus fydd adeiladu Tîm Arweinyddiaeth newydd a fydd, gyda’ch gilydd, yr allwedd i ffurfio dyfodol yr Awdurdod.

Gyda’r gallu i weithredu’n hyderus ac yn gwerthfawrogi diwylliant a threftadaeth unigryw Cymru, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad helaeth o uwch reoli a phrofiad amlwg o drefnu mewn amgylchedd sy'n newid yn gyflym.  Yr allwedd i lwyddiant fydd y gallu i ddatblygu perthynasau’n seiliedig ar ymddiriedaeth a dealltwriaeth, gan hybu hyder drwy unplygrwydd diamheuol.   Mae’n rhaid bod â sgiliau cyfathrebu gwych.

Mae hon yn swydd bwysig sy’n gofyn llawer ond mae hefyd yn gyfle unigryw a heb ei ail i arwain sefydliad sydd wrth galon ei gymuned ac sy’n gartref, yn ffynhonnell incwm ac yn lle i fwynhau i filoedd lawer o bobl. 

Os ydych chi’n deall pam fod Bannau Brycheiniog yn lle mor arbennig, ac eisiau bod y newid, gan ein helpu i wneud yn siŵr ei fod yn cael ei ddefnyddio ac yn derbyn y gofal a fydd yn ei gynnal dros genedlaethau'r dyfodol, fe hoffen ni glywed oddi wrthych.

I ganfod rhagor, cysylltwch ag Eleanor Lawrence (07590 355825), Julie Myers (07595 779915) neu Heather Greatrex (07538 979416), yn ein hymgynghorwyr recriwtio, GatenbySanderson, am drafodaeth anffurfiol.  

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17:00 dydd Gwener 12 Chwefror 2021

 

Recruitment Timetable


Closing date
Friday 12 February at 17:00


Long listing
22 February 2021


Preliminary interviews
24 February - 3 March 2021


Short listing
8 March 2021


Assessment
10 - 22 March 2021


Final panel
25 and 26 March 2021


How to Apply

 

To apply for this post, you will need to submit the following documentation by no later than 17:00 on Friday 12 February 2021:


• A CV (no longer than two pages) setting out your career history, with key responsibilities and achievements
• A statement of suitability (no longer than two pages) explaining how your personal skills, qualities and experience provide evidence of your suitability for the role, with reference to the essential criteria set out in the person specification
• A completed Equal Opportunities Monitoring form, this form will appear online once you have submitted your application. All monitoring data will be treated in the strictest confidence and will not affect your application in any way.

Please note the above highlighted documents are mandatory.
• Candidates with a disability who meet the essential selection criteria in the person specification are guaranteed an interview. Selection will be on merit. If you wish to claim a guaranteed interview under the Disability Confident scheme, you should complete the relevant form during the application process. It is not necessary to state the nature of your disability. In addition, please ensure that you provide the following information:
• Your latest remuneration including any benefits and notice period
• Daytime, evening and/or mobile telephone numbers as well as your personal email address
• Confirmation of your availability for meetings on key dates as outlined above
• Contact details for two referees. Referees should be people who can comment authoritatively on you as a person and as an employee and must include your current or most recent employer or his/her authorised representative.

Confidential references are taken up on candidates shortlisted for formal interviews. However, we will refer to you for confirmation that referees may be approached before any contact is made with them.

Applications are welcomed and accommodated for in either Welsh or English. If you wish to apply in Welsh, please email your CV and supporting statement to ivy.rowe@gatenbysanderson.com.

We would be grateful if you could state in your application if you wish to conduct your interview and assessment in Welsh or English. Should you be successful to the interview stage and wish to conduct your interview through the medium of Welsh we will provide a simultaneous translation service for the benefit of non-Welsh speaking members of the panel.

If you do not receive a notification of your application, please contact ivy.rowe@gatenbysanderson.com

The closing date for applications is 17:00 on Friday 12 February 2021.

For a confidential discussion to inform your application, please contact our recruitment advisers at GatenbySanderson:

 • Eleanor Lawrence (eleanor.lawrence@gatenbysanderson.com or 07590 355825)
 • Julie Myers (Julie.myers@gatenbysanderson.com or 07595 779915) 
 • Heather Greatrex (heather.greatrex@gatenbysanderson.com or 07538 979416).

 

I ymgeisio am y swydd hon, mae’n rhaid i chi gyflwyno’r dogfennau canlynol ddim hwyrach na 17:00 ddydd Gwener 12 Chwefror 2021:


• CV (ddim hwy na dwy dudalen) yn dangos hanes eich gyrfa gyda'r cyfrifoldebau a'r llwyddiannau allweddol
• Datganiad o addasrwydd (ddim hwy na dwy dudalen) yn egluro sut y mae eich sgiliau, rhinweddau a’ch profiad personol yn dystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, gan gyfeirio at y meini prawf hanfodol yn y manyleb person.
• Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal wedi’i chwblhau, bydd y ffurflen hon ar gael ar lein unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich cais. Bydd pob data monitro’n cael ei drin yn hollol gyfrinachol ac ni fydd yn effeithio ar eich cais mewn unrhyw ffordd.

Cofiwch fod y dogfennau sydd wedi’u hamlygu uchod yn fandadol.
• Bydd ymgeiswyr gydag anabledd sy’n cyfarfod â’r meini prawf hanfodol ar gyfer dewis ar y fanyleb person yn sicr o gael cyfweliad. Dewisir yn ôl haeddiant. Os ydych chi eisiau hawlio sicrwydd o gyfweliad o dan y cynllun Hyderus o ran Anabledd, dylech gwblhau’r ffurflen berthnasol yn ystod y broses ymgeisio. Does dim rhaid i chi ddatgan natur eich anabledd. Hefyd, cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn darparu’r wybodaeth ganlynol:
• Eich cyflog diweddaraf gan gynnwys unrhyw fuddion a’r cyfnod rhybudd
• Rhifau ffôn yn ystod y dydd, gyda’r nos a symudol a hefyd eich cyfeiriad ebost personol
• Cadarnhad y byddwch ar gael ar gyfer cyfarfodydd ar y dyddiadau allweddol a amlinellir uchod
• Manylion cyswllt dau ganolwr: Dylai canolwyr fod yn bobl sy’n gallu sôn ag awdurdod amdanoch chi fel person ac fel cyflogai ac mae’n rhaid cynnwys eich cyflogwr presennol neu ddiweddaraf neu ei g/chynrychiolydd a awdurdodwyd.

Byddwn yn gofyn am eirda cyfrinachol ar gyfer ymgeisydd sydd wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliadau ffurfiol. Fodd bynnag, byddwn yn gofyn i chi gadarnhau ymlaen llaw bryd hynny y gellir cysylltu â'ch canolwyr.

Derbynnir a chroesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Os hoffech wneud cais yn Gymraeg, e-bostiwch eich CV a'ch datganiad ategol â ivy.rowe@gatenbysanderson.com

Byddem yn ddiolchgar pe gallech nodi ar eich ffurflen gais a ydych am gynnal eich cyfweliad a'ch asesiad yn Gymraeg neu yn Saesneg. Os byddwch yn llwyddiannus, ac yn cyrraedd y cam cyfweld ac yn dymuno cynnal eich cyfweliad drwy gyfrwng y Gymraeg, byddwn yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd er budd aelodau di-Gymraeg o'r panel.

Os na fyddwch yn derbyn cydnabyddiaeth o’ch cais, cysylltwch â ivy.rowe@gatenbysanderson.com

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17:00 dydd Gwener 12 Chwefror 2021.

I gael trafodaeth gyfrinachol cyn ymgeisio, cysylltwch â’n hymgynghorwyr recriwtio yn GatenbySanderson:

 • Eleanor Lawrence (eleanor.lawrence@gatenbysanderson.com neu 07590 355825)
 • Julie Myers, (Julie.myers@gatenbysanderson.com neu 07595 779915) 
 • Heather Greatrex, (heather.greatrex@gatenbysanderson.com neu 07538 979416).

 

Documents

 1. GIS Scheme 2020.docx
 2. Ffurflen Cynllun Gwarantu Cyfweliad (1).docx