Deputy Chief Executive - Business Development & Resources

Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Bangor

 • Location

  Bangor

 • Job type

  Permanent

 • Sector

  Housing

 • Salary/Remuneration

  Competitive six-figure salary

 • Job ref

  GSe49576

 • Expiry date

  26 April 2019

 • Client

  Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Ref: GSe49576

As North Wales’ largest housing association with over 6,300 homes, we are proud to provide quality, affordable homes and services to our tenants. During our first six years we invested £137 million in our properties to achieve the Welsh Housing Quality Standard (WHQS) and during 2018 we began to increase our footprint across the region.

We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. We’re about to re-brand, we’ve launched a new commercial subsidiary and we’re investing to further increase digital services to tenants. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

This is a newly created and pivotal role to help us achieve our ambitions. Working closely with a broad range of stakeholders, the Deputy Chief Executive will engage regionally and nationally to identify the JVs, strategic partnerships and opportunities which will deliver our long-term growth plans. Responsible for pro-actively seeking out and developing new business, this is a unique opportunity to demonstrate your commercial acumen whilst also bringing inspirational leadership to our corporate services teams.  

You will bring to us your excellent strategic leadership skills along with a strong reputation for collaboration and partnership working. Highly-developed networking and communication skills will be essential, as will a track record of enhancing relationships to deliver impactful strategies. With an inclusive and transparent approach, you’ll ensure we are well placed to influence the social housing agenda across a wide geographic area. The ability to speak Welsh is desirable although not essential for this post

To find out more about this exciting new role, please contact our advising consultants at GatenbySanderson, Nick Roberts on 07393 013697 or Tim Hills on 07393 011130. 

Closing date: 5:00pm on Friday 26th April 2019.

Fel cymdeithas dai fwyaf gogledd Cymru gyda dros 6,300 o gartrefi, rydym yn falch o ddarparu cartrefi a gwasanaethau safonol a fforddiadwy i’n tenantiaid. Dros y chwe blynedd cyntaf rydym wedi buddsoddi £137 miliwn yn ein heiddo i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) ac yn ystod 2018 fe ddechreuon ni ledaenu ar draws y rhanbarth.

Nid cwmni sy’n aros yn yr unfan ydym ni. Dros y blynyddoedd nesaf byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i’r sir, gydag uchelgais i ddarparu cannoedd yn fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Rydym ar fin ail-frandio, rydym wedi lansio is-gwmni masnachol newydd ac rydym yn buddsoddi i gynyddu ymhellach y gwasanaethau digidol i denantiaid. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol i warchod a datblygu diwylliant a threftadaeth cyfoethog y cymunedau a wasanaethwn.

Mae honlation yn swydd newydd a chreiddiol a fydd yn ein helpu i wireddu’n huchelgeisiau. Gan weithio’n agos gydag ystod eang o randdeiliaid, bydd y Dirprwy Brif Weithredwr yn ymgysylltu’n rhanbarthol ac yn genedlaethol i adnabod y Cyd-fentrau, y partneriaethau strategol a’r cyfleoedd a fydd yn cyflawni’n cynlluniau twf hirdymor. Yn gyfrifol am fynd ati i chwilio am a datblygu busnes newydd, mae hwn yn gyfle unigryw i ddangos eich craffter masnachol ac ar yr un pryd dod ag arweinyddiaeth ysbrydoledig i’n timau gwasanaethau corfforaethol.

Byddwch yn dod â’ch sgiliau arweinyddiaeth strategol i ni ynghyd ag enw da am gydweithredu a gweithio mewn partneriaeth. Bydd sgiliau uchel o rwydweithio a chyfathrebu yn hanfodol, yn ogystal â hanes blaenorol o gyfoethogi perthnasau i gyflwyno strategaethau trawiadol. Gyda dull gweithio cynhwysol a thryloyw, byddwch yn sicrhau ein bod mewn lle da i ddylanwadu ar yr agenda tai cymdeithasol ar draws ardal ddaearyddol eang. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol er nad yw’n hanfodol i’r swydd hon.

I ganfod mwy am y swydd newydd gyffrous hon, gallwch gysylltu â’n hymgynghorwyr yn GatenbySanderson, Nick Roberts ar 07393 013697 neu Tim Hills ar 07393 011130. 

Dyddiad cau: 5:00pm dydd Gwener 26 Ebrill 2019.

Timetable
Closing dateFriday 26th April 2019 at 5pm
Long listingEarly May 2019
Preliminary interviewsThursday 16th and Friday 17th May 2019
Short listingEarly June 2019
Final panelWednesday 19th or Friday 21st June 2019
How to Apply

To apply for this role, please submit an up to date copy of your CV, along with a Supporting Statement that addresses the criteria set out in the person specification, using examples to demonstrate how you meet the essential requirements. Please provide your home, work, mobile and email contact details and let us know of any dates when you are not available or where you may have difficulty with the indicative timetable. You should also provide the names, positions, organisations and contact details for two referees, one of whom should be your current or most recent employer. If you do not wish us to approach your referees without your prior permission, please state this clearly.

Once you have submitted your application, you will receive an automated email to confirm that you have applied. If you do not receive this email, please make contact with GatenbySanderson.

Contact details
Nick Roberts: 07393 013697

Tim Hills: 0113 205 6085