Head of Commercial

Natural Resources Wales

The role can be located flexibly, with regular travel throughout Wales essential

 • Location

  The role can be located flexibly, with regular travel throughout Wales essential

 • Job type

  Permanent

 • Sector

  Central Government

 • Salary/Remuneration

  Salary will be subject to negotiation

 • Job ref

  GSe45116

 • Expiry date

  26 November 2018

 • Client

  Natural Resources Wales

Ref: GSe45116

Os hoffech ddarllen y cyfarwyddiadau yn Gymraeg, llawrlwythwch y dogfennau amgaeedig dan y teitl “Cyfarwyddiadau Cais yn Gymraeg_Welsh Application Instructions – PM_HoC”

The natural environment of Wales is exceptional and inspiring. It is the foundation for our health, well-being and prosperity. It provides the air we breathe, the water we drink and the food we eat. It provides energy and raw materials. It is essential to our way of life – providing jobs, leisure and relaxation, and attractive places for us to live, work and enjoy. It is part of our culture, our history and our future. There are huge opportunities to improve everyone’s lives – but this can only happen if the natural environment is managed sustainably and recognised for the benefits it provides.

We are the largest Welsh Government Sponsored Body, with 1,900 talented and dedicated staff working across Wales. We advise the Welsh Government, industry, and the wider public and voluntary sectors on issues relating to the environment and its natural resources. Our work is varied, and it is important – we respond to 9,000 environmental incidents a year, manage 7 per cent of Wales’ land area, and protect people and the environment via our regulatory work covering the marine, forest and waste industries.

We are seeking a solutions-focused leader with a track record working across a diverse range of commercial models.  You will be a creative thinker with a history of delivering innovation within the commercial discipline.  Taking people with you on this journey will be critical and your leadership skills set you apart.  There is an ambition to move forward in the commercial discipline, however it is critical that we do so with the support of our partners and stakeholders, therefore an appreciation of the environment in which we operate will be crucial to delivering success.

With the creation of this role we have an opportunity to look at things differently, to identify new ways of working and delivery models, and to explore creative ways to develop and expand as a commercial operation. This senior leadership position will take the lead in identifying commercial growth opportunities while recognising the environment in which we operate and the sensitives and complexities it entails.

Mae amgylchedd naturiol Cymru yn rhagorol ac yn ysbrydoledig. Mae'n sylfaen i'n hiechyd, ein llesiant a'n ffyniant. Mae'n darparu'r aer rydym yn ei anadlu, y dŵr rydym yn ei yfed, a'r bwyd rydym yn ei fwyta. Mae'n rhoi egni a deunyddiau craidd. Mae'n hanfodol i'n ffordd o fyw – yn cynnig swyddi, cyfleoedd hamdden ac ymlacio, a lleoliadau deniadol i fyw, gweithio a'u mwynhau. Mae'n rhan o'n diwylliant, ein hanes a'n dyfodol. Mae cyfleoedd anferthol i wella bywydau pawb – ond mae hyn ond yn bosibl os yw'r amgylchedd naturiol yn cael ei reoli'n gynaliadwy a'i gydnabod am y buddion y mae'n eu darparu.

Ni yw'r Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru mwyaf, gyda 1,900 o aelodau staff dawnus ac ymroddedig yn gweithio ledled Cymru. Rydym yn cynghori Llywodraeth Cymru, diwydiant, y cyhoedd ehangach a sectorau gwirfoddol ar faterion sy'n ymwneud â'r amgylchedd a'i adnoddau naturiol. Mae ein gwaith yn amrywiol ac mae'n bwysig – rydym yn ymateb i 9,000 o ddigwyddiadau amgylcheddol bob blwyddyn, yn rheoli 7 y cant o arwynebedd tir Cymru, ac yn diogelu pobl a'r amgylchedd drwy ein gwaith rheoleiddiol sy'n cwmpasu'r diwydiannau morol, coedwigaeth a gwastraff.

Rydym yn chwilio am arweinydd sy'n canolbwyntio ar atebion, gyda hanes o weithio ar draws amrywiaeth eang o fodelau masnachol.  Byddwch yn feddyliwr creadigol gyda hanes o ddarparu arloesedd o fewn y ddisgyblaeth fasnachol.  Bydd cael cydsyniad pobl i’r daith hon yn hanfodol a byddwch yn amlygu'ch hun drwy eich sgiliau arwain.  Rydym yn awyddus i symud ymlaen yn y ddisgyblaeth fasnachol, ond mae'n hanfodol ein bod yn gwneud hyn gyda chymorth ein partneriaid a'n rhanddeiliaid, felly bydd gwerthfawrogiad o'r amgylchedd yr ydym yn gweithredu ynddo yn hanfodol er mwyn sicrhau llwyddiant.

Mae'r rôl hon yn cynnig cyfle i ni edrych ar bethau'n wahanol, i nodi ffyrdd newydd o weithio a modelau darparu, ac i ymchwilio i ffyrdd creadigol i ddatblygu ac ehangu fel gweithrediad masnachol. Bydd deiliad y swydd uwch-arweinyddol hon yn cymryd yr awenau wrth nodi cyfleoedd masnachol i dyfu, wrth gydnabod ar yr un pryd yr amgylchedd yr ydym yn gweithredu ynddo a'r agweddau sensitif a chymhleth sydd ynghlwm.

Timetable
Closing DateMonday 26th November at 5pm
Longlist MeetingMonday 3rd December 2018
Preliminary Interviews with GatenbySanderson3rd December to 7th January
Shortlist Meetingw/c 7th January 2019
Final InterviewsMonday 21st January 2019
How to Apply

To apply for this post please submit the following documents no later than 26 November at 5pm.

1. A CV setting out your career history, with key responsibilities and achievements. Please ensure you have provided reasons for any gaps within the last two years;

2. A Statement of Suitability (no longer than two pages) explaining how you consider your personal skills, qualities and experience provide evidence of your suitability for the role, with particular reference to Part One the criteria in the person specification.

3. A completed Diversity Monitoring Form. All monitoring data will be treated in the strictest confidence and will not affect your application in any way. This form will appear once the two previous documents are submitted.

If relevant, please also submit:

 • A completed Guaranteed Interview Scheme Form if applying under this scheme.

For a confidential conversation about the role, please contact Michael Dobson on 020 7426 3968, or Jemima Dalgliesh on 07393 013 066.

Closing date for applications 26 November 2018 at 5pm.

I wneud cais am y swydd hon cyflwynwch y dogfennau canlynol erbyn 26 Tachwedd 2018 am 5pm fan bellaf.

1. CV sy'n nodi hanes eich gyrfa, gyda chyfrifoldebau a chyflawniadau allweddol. Sicrhewch eich bod wedi darparu rhesymau dros unrhyw fylchau o fewn y ddwy flynedd diwethaf;

2. Datganiad o Addasrwydd (heb fod dros ddwy dudalen) sy'n esbonio sut mae eich sgiliau, rhinweddau a phrofiadau personol yn darparu tystiolaeth o'ch addasrwydd ar gyfer y rôl, gan gyfeirio’n arbennig at Ran Un o'r gofynion ym manyleb y person.

3. Ffurflen Monitro Cydraddoldeb wedi'i chwblhau. Bydd yr holl ddata monitro yn cael ei drin yn gyfrinachol ac ni fydd yn effeithio ar eich cais mewn unrhyw ffordd. Bydd y ffurflen hon yn ymddangos unwaith y mae'r ddwy ffurflen flaenorol wedi'u cyflwyno.

Os yn berthnasol, cyflwynwch:

 • Ffurflen Cynllun Cyfweliad Gwarantedig wedi'i chwblhau os ydych yn ymgeisio fel rhan o'r cynllun hwn.

Os hoffech gael sgwrs gyfrinachol ynglŷn â'r rôl, cysylltwch â Michael Dobson ar 020 7426 3968, neu Jemima Dalgliesh ar 07393 013 066.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 26 Tachwedd 2018 am 5pm.

 

 

 

Contact details
Jemima Dalgliesh: 07393 013 066