Director of Corporate Strategy and Development

Natural Resources Wales

The role can be located flexibly, with regular travel throughout Wales essential

 • Location

  The role can be located flexibly, with regular travel throughout Wales essential

 • Job type

  Permanent

 • Sector

  Central Government

 • Salary/Remuneration

  £70,913 - £78,000

 • Job ref

  GSe45113

 • Expiry date

  26 November 2018

 • Client

  Natural Resources Wales

Ref: GSe45113

Os hoffech ddarllen y cyfarwyddiadau yn Gymraeg, llawrlwythwch y dogfennau amgaeedig dan y teitl “Cyfarwyddiadau Cais yn Gymraeg_Welsh Application Instructions – CSaD_DCSD”

The natural environment of Wales is exceptional and inspiring. It is the foundation for our health, well-being and prosperity. It provides the air we breathe, the water we drink and the food we eat. It provides energy and raw materials. It is essential to our way of life – providing jobs, leisure and relaxation, and attractive places for us to live, work and enjoy. It is part of our culture, our history and our future. There are huge opportunities to improve everyone’s lives – but this can only happen if the natural environment is managed sustainably and recognised for the benefits it provides.

We are the largest Welsh Government Sponsored Body, with 1,900 talented and dedicated staff working across Wales. We advise the Welsh Government, industry, and the wider public and voluntary sectors on issues relating to the environment and its natural resources. Our work is varied, and it is important – we respond to 9,000 environmental incidents a year, manage 7 per cent of Wales’ land area, and protect people and the environment via our regulatory work covering the marine, forest and waste industries.

Since our creation we have built a strong foundation; our aim now is to take the organisation from good to great and our new Director of Corporate Strategy and Development will play a key role in realising that ambition. Reporting directly to the Chief Executive, your four key priorities will comprise: organisational design and development; high level, long term strategic development; effective corporate governance and risk management; and stakeholder management. You will impact on the full breadth of our diverse remit and influence and shape our organisation and its work in Wales, now and for years to come.

This newly created position demands a leader who can translate policy into long term strategy and operational delivery.  Key to success will be harnessing the strengths of our skilled and passionate team to build on the strong foundations already in place.  You will bring exceptional strategic skills and experience with the ability to quickly get to grips with the people and organisational design dimensions of this challenge.  The public-sector context will be familiar to you, but your vision, innovation and creative mindset will set you apart.

Mae amgylchedd naturiol Cymru yn rhagorol ac yn ysbrydoledig. Mae'n sylfaen i'n hiechyd, ein llesiant a'n ffyniant. Mae'n darparu'r aer rydym yn ei anadlu, y dŵr rydym yn ei yfed, a'r bwyd rydym yn ei fwyta. Mae'n rhoi egni a deunyddiau craidd. Mae'n hanfodol i'n ffordd o fyw – yn cynnig swyddi, cyfleoedd hamdden ac ymlacio, a lleoliadau deniadol i fyw, gweithio a'u mwynhau. Mae'n rhan o'n diwylliant, ein hanes a'n dyfodol. Mae cyfleoedd anferthol i wella bywydau pawb – ond mae hyn ond yn bosibl os yw'r amgylchedd naturiol yn cael ei reoli'n gynaliadwy a'i gydnabod am y buddion y mae'n eu darparu.

Ni yw'r Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru mwyaf, gyda 1,900 o aelodau staff dawnus ac ymroddedig yn gweithio ledled Cymru. Rydym yn cynghori Llywodraeth Cymru, diwydiant, y cyhoedd ehangach a sectorau gwirfoddol ar faterion sy'n ymwneud â'r amgylchedd a'i adnoddau naturiol. Mae ein gwaith yn amrywiol ac mae'n bwysig – rydym yn ymateb i 9,000 o ddigwyddiadau amgylcheddol bob blwyddyn, yn rheoli 7 y cant o arwynebedd tir Cymru, ac yn diogelu pobl a'r amgylchedd drwy ein gwaith rheoleiddiol sy'n cwmpasu'r diwydiannau morol, coedwigaeth a gwastraff.

Rydym wedi adeiladu sylfaen gref ers cael ein sefydlu; ein nod yn awr yw arwain y sefydliad o fod yn dda i ragorol, a bydd ein Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu Corfforaethol newydd yn chwarae rhan allweddol wrth wireddu'r uchelgais honno. Byddwch yn adrodd yn uniongyrchol i'r Prif Weithredwr, a bydd eich pedair blaenoriaeth allweddol yn cynnwys: cynllunio a datblygu sefydliadol, datblygu strategol lefel uchel dros y tymor hir, llywodraethu corfforaethol a rheoli risg effeithiol, a rheoli rhanddeiliaid. Byddwch yn cael effaith ar ystod lawn ein cylch gwaith amrywiol ac yn llunio a dylanwadu ar ein sefydliad a'i waith yng Nghymru, ar hyn o bryd ac am flynyddoedd lawer i ddod.

Mae'r swydd newydd hon yn mynnu arweinydd sy'n gallu troi polisi’n strategaeth hirdymor a darpariaeth weithredol.  Bydd meistroli sgiliau ein tîm medrus ac angerddol i adeiladu ar y sylfeini cryf sydd eisoes ar waith yn allweddol i lwyddiant.  Byddwch yn dod â sgiliau strategol a phrofiad rhagorol, ynghyd â'r gallu i ymgyfarwyddo'n gyflym â'r agweddau sy’n rhan o’r her hon, boed yn rhai sy’n ymwneud â phobl neu rai sy’n ymwneud â chynllun y sefydliad.  Bydd cyd-destun y sector cyhoeddus yn gyfarwydd i chi, ond bydd eich gweledigaeth, arloesedd a meddylfryd creadigol yn eich gwneud yn wahanol i’r gweddill.

Timetable
Closing DateMonday 26th November at 5pm
Longlist MeetingMonday 3rd December 2018
Preliminary Interviews with GatenbySandersonbetween 3rd December and 7th January
Shortlist Meetingw/c 7th January 2019
Final InterviewsMonday 21st January 2019
How to Apply

To apply for this post please submit the following documents no later than 26 November at 5pm.

1. A CV setting out your career history, with key responsibilities and achievements. Please ensure you have provided reasons for any gaps within the last two years;

2. A Statement of Suitability (no longer than two pages) explaining how you consider your personal skills, qualities and experience provide evidence of your suitability for the role, with particular reference to Part One the criteria in the person specification.

3. A completed Diversity Monitoring Form. All monitoring data will be treated in the strictest confidence and will not affect your application in any way. This form will appear once the two previous documents are submitted.

If relevant, please also submit:

 • A completed Guaranteed Interview Scheme Form if applying under this scheme.

For a confidential conversation about the role, please contact Michael Dobson on 020 7426 3968, or Jemima Dalgliesh on 07393 013 066.

Closing date for applications 26 November 2018 at 5pm.

I wneud cais am y swydd hon cyflwynwch y dogfennau canlynol erbyn 26  Tachwedd 2018 am 5pm fan bellaf

1. CV sy'n nodi hanes eich gyrfa, gyda chyfrifoldebau a chyflawniadau allweddol. Sicrhewch eich bod wedi darparu rhesymau dros unrhyw fylchau o fewn y ddwy flynedd diwethaf;

2. Datganiad o Addasrwydd (heb fod dros ddwy dudalen) sy'n esbonio sut mae eich sgiliau, rhinweddau a phrofiadau personol yn darparu tystiolaeth o'ch addasrwydd ar gyfer y rôl, gan gyfeirio’n arbennig at Ran Un o'r gofynion ym manyleb y person.

3. Ffurflen Monitro Cydraddoldeb wedi'i chwblhau. Bydd yr holl ddata monitro yn cael ei drin yn gyfrinachol ac ni fydd yn effeithio ar eich cais mewn unrhyw ffordd. Bydd y ffurflen hon yn ymddangos unwaith y mae'r ddwy ffurflen flaenorol wedi'u cyflwyno.

Os yn berthnasol, cyflwynwch:

 • Ffurflen Cynllun Cyfweliad Gwarantedig wedi'i chwblhau os ydych yn ymgeisio fel rhan o'r cynllun hwn.

Neu os hoffech gael sgwrs gyfrinachol ynglŷn â'r rôl, cysylltwch â Michael Dobson ar 020 7426 3968, neu Jemima Dalgliesh ar 07393 013 066.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 26 Tachwedd 2018 am 5pm.

Contact details
Jemima Dalgliesh: 07393 013 066

Jessica Banks: 07712052080