Director of Assessment

WJEC

Cardiff, hybrid working (minimum of 1 day on site per fortnight)

  • Location Cardiff, hybrid working (minimum of 1 day on site per fortnight)
  • Sector Education
  • Client WJEC
  • Job Type Permanent
  • Salary/Remuneration £90,786 - £100,113 per annum
  • Reference GSe110478
  • Closing Date 9am, Monday 3rd June 2024

As one of the leading awarding organisations in the UK, WJEC develops and delivers high quality, innovative qualifications to schools and colleges across the UK. We also support our education communities by providing a broad range of specialist support, providing our learners the opportunity to reach their full potential.

WJEC is expanding its offering through the creation of new Vocational Qualifications and the development of a reformed suite of GCSEs and related qualifications. It is strengthening its Qualifications and Assessment team through the introduction of a new Director of Assessment to strategically lead our Assessment delivery, Assessment workforce and Professional learning teams.

As our Director of Assessment, you will be engaging and influencing qualifications and assessment policy and ensuring that WJEC’s assessments meet regulatory and specification requirements and are valid, reliable, fair and accessible. 

Reporting to the Executive Director for Qualifications & Assessment, you will be leading a team of 100 and hold overall responsibility for the quality and standard of all assessments, enabling all learners to demonstrate what they know, understand and can do, and to progress to the next stage in their learning and lives.

You’ll have a thorough knowledge of assessment principles and a strong understanding of the context and organisation of education in Wales and England to represent WJEC at Regulatory meetings on assessment matters, with a commercial mindset to lead on contract management and strategic workforce planning of our assessment teams.

For an informal, confidential conversation about the role, please contact our advisors at GatenbySanderson: Stephanie Crossland at stephanie.crossland@gatenbysanderson.com

The deadline for application is Monday 3rd June 2024, 9:00am.

To view the job description and person specification, please scroll to the bottom of the page, tick to agree to the privacy policy, then click 'Continue to full details'

 

Cyfarwyddwr Asesu

Lleoliad: Caerdydd, gweithio hybrid (o leiaf 1 diwrnod yr wythnos ar y safle pob pythefnos)

Cyflog: £90,786 - £100,113 y flwyddyn

Gwyliau blynyddol: 41 diwrnod o wyliau bob blwyddyn

Cynllun pensiwn cyfrannol: Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol neu'r Cynllun Pensiwn Athrawon

Fel un o brif gyrff dyfarnu'r DU, mae CBAC yn datblygu ac yn darparu cymwysterau arloesol, o safon, i ysgolion a cholegau ledled y DU. Byddwn ni hefyd yn cefnogi ein cymunedau addysg drwy gynnig amrywiaeth eang o gefnogaeth arbenigol, fel y gall ein dysgwyr gael y cyfle i gyrraedd eu potensial yn llawn.

Mae CBAC yn ehangu'r hyn y mae'n ei ddarparu. Byddwn yn creu Cymwysterau Galwedigaethol newydd ac yn datblygu cyfres ddiwygiedig o gymwysterau TGAU a chymwysterau cysylltiedig. Bwriedir atgyfnerthu ei dîm Cymwysterau ac Asesu gan gyflwyno rôl Cyfarwyddwr Asesu newydd i arwain y timau gwasanaeth Asesu, gweithlu Asesu a dysgu Proffesiynol yn strategol.

Eich rôl chi fel ein Cyfarwyddwr Asesu fydd ymgysylltu a dylanwadu ar ein polisi cymwysterau ac asesu a sicrhau bod asesiadau CBAC yn bodloni gofynion y rheoleiddwyr a'r manylebau ac yn ddilys, dibynadwy, teg a hygyrch. 

Gan adrodd yn ôl i'r  Cyfarwyddwr Gweithredol: Cymwysterau ac Asesu, byddwch chi'n arwain tîm o 100 ac yn gyfrifol yn gyffredinol am ansawdd a safon yr holl asesiadau, gan alluogi pob dysgwr i ddangos yr hyn maen nhw'n ei wybod, yn ei ddeall ac yn gallu ei wneud, a hefyd i symud ymlaen i'r cam nesaf yn eu dysgu a'u bywydau.

Bydd eich dealltwriaeth o egwyddorion asesu heb ei hail a byddwch chi'n deall cyd-destun a threfniadaeth y byd addysg yng Nghymru a Lloegr. Byddwch chi'n defnyddio'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth hyn i gynrychioli CBAC mewn cyfarfodydd â'r rheoleiddwyr ynghylch materion asesu. Bydd gennych feddylfryd masnachol sy'n eich galluogi i arwain ar faterion rheoli contractau a chynllunio gweithlu strategol ein timau asesu.

Am sgwrs anffurfiol, gyfrinachol am y rôl, mae croeso i chi gysylltu â'n hymgynghorwyr yn GatenbySanderson: Stephanie Crossland ar stephanie.crossland@gatenbysanderson.com  

Terfyn amser cyflwyno cais yw dydd Llun, 3 Mehefin 2024.

To view the job description and person specification, please scroll to the bottom of the page, tick to agree to the privacy policy, then click 'Continue to full details'.

Introduction Video

Please see the following link to view the video introducing WJEC and the role by Richard Harry, Executive Director of Qualifications and Assessment.
Video Link

Continue to full details and apply

Share this job

Related jobs