Head of Land Stewardship

Natural Resources Wales

The role can be located flexibly within Wales, with regular travel throughout Wales essential

 • Location

  The role can be located flexibly within Wales, with regular travel throughout Wales essential

 • Job type

  Permanent

 • Sector

  Central Government

 • Salary/Remuneration

  Salary will be £60,508 to £65,068

 • Job ref

  GSe51912

 • Expiry date

  01 April 2019

 • Client

  Natural Resources Wales

Ref: GSe51912

The natural environment of Wales is exceptional and inspiring. It is the foundation for our health, well-being and prosperity. It provides the air we breathe, the water we drink and the food we eat. It provides energy and raw materials. It is essential to our way of life – providing jobs, leisure and relaxation, and attractive places for us to live, work and enjoy. It is part of our culture, our history and our future. There are huge opportunities to improve everyone’s lives – but this can only happen if the natural environment is managed sustainably and recognised for the benefits it provides.

We are the largest Welsh Government Sponsored Body, with 1,750 talented and dedicated staff working across Wales. We advise the Welsh Government, industry, and the wider public and voluntary sectors on issues relating to the environment and its natural resources. Our work is varied, and it is important – we respond to 9,000 environmental incidents a year, manage 7 per cent of Wales’ land area, and protect people and the environment via our regulatory work covering the marine, forest and waste industries.

This is an exciting time for Natural Resources Wales, and we are now seeking a solutions-focused, inspiring leader with a track record developing strategic direction to join us as our new Head of Land Stewardship.  This senior leadership position will take the lead on strategy and environmental planning, setting the direction and having oversight across the land owned and managed by Natural Resources Wales to enable the economic, social and cultural benefits to flow for current and future generations.

An expert in land management with particular focus on forestry, you will be a creative thinker capable of working with and influencing multiple stakeholders at the highest levels.  Taking people with you on this journey will be critical and your leadership skills set you apart as you influence across the organisation and into the wider forestry sector.  You will be open to - and encourage others to embrace - new approaches in order to embed sustainable management of natural resources. It is critical, however, that we do so with the support of our partners and stakeholders, therefore an appreciation of the environment in which we operate will be crucial to delivering success. NRW undertakes its vital work in a complex and crowded stakeholder landscape, and building positive working relationships with Welsh and UK Governments, accreditation bodies and others responsible for land stewardship and management will be essential. Chartered status in forestry or land management is desirable.

Gall y rôl hon gael ei lleoli'n hyblyg o fewn Cymru, ac mae teithio rheolaidd ledled Cymru yn hanfodol

Mae amgylchedd naturiol Cymru yn rhagorol ac yn ysbrydoledig. Mae'n sylfaen i'n hiechyd, ein llesiant a'n ffyniant. Mae'n darparu'r aer rydym yn ei anadlu, y dŵr rydym yn ei yfed, a'r bwyd rydym yn ei fwyta. Mae'n rhoi egni a deunyddiau craidd. Mae'n hanfodol i'n ffordd o fyw – yn cynnig swyddi, cyfleoedd hamdden ac ymlacio, a lleoliadau deniadol i fyw, gweithio a'u mwynhau. Mae'n rhan o'n diwylliant, ein hanes a'n dyfodol. Mae cyfleoedd anferthol i wella bywydau pawb – ond mae hyn ond yn bosibl os yw'r amgylchedd naturiol yn cael ei reoli'n gynaliadwy a'i gydnabod am y buddion y mae'n eu darparu.

Ni yw'r Corff mwyaf a Noddir gan Lywodraeth Cymru, gyda 1,750 o aelodau staff dawnus ac ymroddedig yn gweithio ledled Cymru. Rydym yn cynghori Llywodraeth Cymru, diwydiant, y cyhoedd ehangach a sectorau gwirfoddol ar faterion sy'n ymwneud â'r amgylchedd a'i adnoddau naturiol. Mae ein gwaith yn amrywiol ac mae'n bwysig – rydym yn ymateb i 9,000 o ddigwyddiadau amgylcheddol bob blwyddyn, yn rheoli saith y cant o arwynebedd tir Cymru, ac yn diogelu pobl a'r amgylchedd drwy ein gwaith rheoleiddiol sy'n cwmpasu'r diwydiannau morol, coedwigaeth a gwastraff.

Y mae hwn yn gyfnod cyffrous i Cyfoeth Naturiol Cymru, ac rydym wrthi’n ceisio am arweinydd ysbrydoledig sy'n canolbwyntio ar atebion ac sydd â hanes o ddatblygu cyfeiriad strategol i ymuno â ni fel ein Pennaeth Stiwardiaeth Tir newydd. Bydd y swydd arweinyddiaeth uwch hon yn arwain ar strategaeth a chynllunio amgylcheddol, gan bennu’r cyfeiriad a chael trosolwg ar draws y tir a berchnogir ac a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn galluogi’r buddiannau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol i lifo ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Fel arbenigwr mewn rheoli tir â ffocws penodol ar goedwigaeth, byddwch yn rhywun sy’n meddwl yn greadigol ac yn gallu gweithio gyda rhanddeiliaid lluosog ar y lefelau uchaf a dylanwadu arnynt.  Bydd cael cydsyniad pobl ar y daith hon yn hanfodol a byddwch yn amlygu'ch hun drwy eich sgiliau arwain wrth i chi ddylanwadu ar draws y sefydliad ac o fewn y sector coedwigaeth ehangach.  Byddwch yn agored i ddulliau newydd – ac yn annog eraill i’w derbyn hefyd – er mwyn ymgorffori rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol. Fodd bynnag, mae'n hanfodol ein bod yn gwneud hyn gyda chefnogaeth ein partneriaid a'n rhanddeiliaid, felly bydd gwerthfawrogiad o'r amgylchedd yr ydym yn gweithredu ynddo yn hanfodol er mwyn sicrhau llwyddiant. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymgymryd â'i waith hanfodol mewn tirwedd rhanddeiliaid gymhleth a llawn, a bydd creu perthnasau gweithio cadarnhaol gyda Llywodraethau Cymru a Llywodraeth y DU, cyrff achredu, ac eraill sy'n gyfrifol am stiwardiaeth tir a’i reoli yn hanfodol. Statws Siartredig ym maes coedwigaeth neu reoli tir yn ddymunol. 

Timetable
Closing Date Monday 1st April 2019
Longlist Meetingw/c 8th April
Preliminary Interviews with GatenbySandersonFollowing w/c 8th April
Final Panel Interviewsw/c 6th May
How to Apply

To apply for this post please submit the following documents no later than 5pm on Monday 1 April 2019.

1. A CV setting out your career history, with key responsibilities and achievements. Please ensure you have provided reasons for any gaps within the last two years;

2. A Statement of Suitability (no longer than two pages) explaining how you consider your personal skills, qualities and experience provide evidence of your suitability for the role, with particular reference to the criteria in the person specification.

3. A completed Diversity Monitoring Form. All monitoring data will be treated in the strictest confidence and will not affect your application in any way. This form will appear once the two previous documents are submitted.

If relevant, please also submit:

·      A completed Guaranteed Interview Scheme Form if applying under this scheme.

If you do not receive a notification of your application within 24 hours, please contact julie.smith@gatenbysanderson.com   

Please note: the documents stated are mandatory. Applications that do not include all the required documents will not be accepted. 

For a confidential conversation about the role, please contact Jemima Dalgliesh on or Olivia Robinson on 0113 205 6298.

Closing date for applications Monday 1 April 2019 at 5pm.

Candidates are welcome to apply for the post in Welsh.

I wneud cais am y swydd hon, cyflwynwch y dogfennau canlynol erbyn 5yh ddydd Llun 1 Ebrill 2019 fan bellaf.

1. CV sy'n nodi hanes eich gyrfa, gyda chyfrifoldebau a chyflawniadau allweddol. Sicrhewch eich bod wedi darparu rhesymau dros unrhyw fylchau o fewn y ddwy flynedd diwethaf.

2. Datganiad o Addasrwydd (heb fod dros ddwy dudalen) sy'n esbonio sut ydych chi'n meddwl bod eich sgiliau, rhinweddau a phrofiadau personol yn darparu tystiolaeth o'ch addasrwydd ar gyfer y rôl, gan gyfeirio’n arbennig at y meini prawf ym manyleb y person.

3. Ffurflen Monitro Cydraddoldeb wedi'i chwblhau. Bydd yr holl ddata monitro yn cael ei drin yn gyfrinachol ac ni fydd yn effeithio ar eich cais mewn unrhyw ffordd. Bydd y ffurflen hon yn ymddangos unwaith y mae'r ddwy ffurflen flaenorol wedi'u cyflwyno.

Os yn berthnasol, cyflwynwch hefyd:

·      Ffurflen Cynllun Cyfweliad Gwarantedig wedi'i chwblhau os ydych yn ymgeisio fel rhan o'r cynllun hwn.

Os nad ydych yn derbyn hysbysiad ynghylch eich cais o fewn 24 awr, cysylltwch â julie.smith@gatenbysanderson.com    

Noder: mae'r dogfennau a nodir yn orfodol. Ni fydd ceisiadau nad ydynt yn cynnwys yr holl ddogfennau gofynnol yn cael eu derbyn. 

Os hoffech gael sgwrs gyfrinachol ynglŷn â'r rôl, cysylltwch â Jemima Dalgliesh ar 07393 013 066 neu Olivia Robinson ar 0113 205 6298.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 1 Ebrill 2019 am 5pm.

Mae croeso i ymgeiswyr wneud cais am y swydd yn Gymraeg

Contact details
Jemima Dalgliesh: 07393 013 066

Olivia Robinson: 0113 205 6298